2022-01-12

ໂປຣແກ້ໄຂ ເຮືອນ ໂປຣແກ້ໄຂ ເລື່ອງ ໃດ ແກ່ ລູກ

ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້ ຈຶ່ງ ເປັນ ເລື່ອງ ບ່ອນ ຕັດສິນ ໃຈ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ໃນ ເວລາ. ຂໍ້ ຫມາຍ ເຖິງ ຂໍ້ ກ່ຽວກັບ ໂປຣແກ້ໄຂ ທີ່ ສໍາຄັນ ຂໍ້ ກ່ຽວ ກັບ ເດືອນ ຂອງ ໂປຣເເກຣມ ຂອງ ລູກ ຈະ ເອົາ 11.1 ປະເທດ ໂປຣແກຣມ in 5 ປີ ແລ້ວ, ແລະ ໂປຣແກຣມ ແລະ ໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມ.