2022-01-18

Enkel Introduction vum smart Robot-Spotze- Produutwén

Wat wäert dir wesselt ass d'Smart-Product-Erweidel? Eefst all, de mert ee Design Team mat eegenn Kafblenn. Wëmt dir ech? Vun planner an Positioun, bis Hardwareproduitz, Softwareprogrammeen a Design, bei der Controllenge Dat ass eng Groot Cycle a Groot Produkast.