2021-09-29

კაკგჲ ვ ბთლჲ თჱოჲლჱგარა თჱოჲლჱნთრვ თჱოჲლჱგა.

ზემოთ მოხსენიებული გამოკვლევის საშუალებით გონიერების პრობლემა შეიძლება განსაზღვროს. თუ დარწმუნებული არ ხართ, შეგიძლიათ შეგიძლიათ სხვების მოსაზრებას და პროფესორის გადაჭრის.