2023-10-21

तपाईंको बाथरूम सजिलो र टिडी राख्न साबुन डिस्पेन्जर प्रयोग गर्ने फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस् । तपाईंको बाथरूम संगठनलाई कसरी अप्ठ्यारो बनाउने र स्वच्छता सुधार गर्नुपर्छ ।