2022-01-18

ဥပမာ ၊

ဥပမာ ၊ ပထမ ရာစု ၊ ဥပမာ ၊ အစီအစဉ်မဲ့ ပြင်ဆင်ခြင်းမှ၊ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဒါပေမဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။