2021-07-13

သင့်မည်

ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ပြော ပြ တယ် ။ ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ပြော ပြ တယ် ။