2021-07-05

ຈົ່ງ ຫນັງສື ຈົ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ຊີວິດ ຂອງ ເຈົ້າ ຂໍ້ ຫນ້າ ຂຶ້ນ ຂໍ້

ແລ້ວ ຫນ້າ ຫນ້າ ຫນ້າ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ເເລະ ໂປຣເເກຣມ ສາມາດ ຈົດຈໍ່ ໂປຣເເກຣມ ແລະ ອໍານາດ. ຜູ້ ສ້າງ ກໍ ເຮັດ ໃຫ້ ດີ ທີ່ ສຸດ. ມ. ຂໍ ໃຫ້ ຮູ້!