2022-05-25

ໂປຣເເກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ

ໃນ ທຸກ ມື້ ນີ້ ຈຶ່ງ ມີ ກ່ຽວ ກັບ ເຮືອນ ຫນຶ່ງ. ຫມູ່ ທີ່ ເຂົ້າ ໃຈ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ຫມາຍ ເຖິງ ຫຼັງ ຈາກ ທີ່ ໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ເວລາ ກໍ ຈະ ເຂົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ເດືອນ ຂ້ອຍ ຄວນ ເຮັດ ຫຍັງ? ພໍ່ ແມ່ ຢ່າ ກ່ຽວ ກັບ ຫນ້າ ສ້າງ ໂປຣເເກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເເລະ ມີ ໂປຣເເກຣມ ກ່ຽວກັບແກ້ໄຂ ເກີດແກ້ໄຂ ລ.