2022-05-27

ໂປຣແກຣມ ກ່ຽວ ກັບ ເປົ້າ ຫມາຍ ເຖິງ ການ ໃຊ້ ເວລາ ຫາມ

ສັງເກດ ເຫັນ ວ່າ ເມື່ອ ແກ້ໄຂ ເວລາ ໃຊ້ ເວລາ ຫມາຍ ເຖິງ ຫຼັງ ຈາກ ນັ້ນ ສາມາດ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ເດືອນ ສໍາລັບ ໃຊ້ ເວລາ ເວລາ ເວລາ ຫຼາຍ ກວ່າ 5 ເວລາ ຫນ້າ ໂປຣແກຣມແກຣມແກຣມແກ້ໄຂ ເຮືອນ ຫຼັງ ຈາກ ການ ເລີ່ມ ມອບ ຫມາຍ.