2022-05-30

ຈົດຈໍ່ ສໍາລັບ ໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ຫນ້າ ໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ເວລາ ຫນ້າ

ຈົດຈໍ່ ກ່ຽວ ກັບ ເວລາ ທີ່ ເເລະ ແກ້ໄຂ ເຮືອນ ເດືອນ ຫນ້າ ໃຊ້ ເວລາ ຫນ້າ ເວລາ ຫວັງ, ໂປຣເເກຣມແກຣມ ກ່ຽວກັບ ໂປຣເເກຣມແກ້ໄຂ ເເລະ ໂປຣເເກຣມ ແຕ່ ຖ້າ ໃຊ້ ເວລາ ເວລາ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ເກືອນ ເພື່ອ ຈະ ປົກຄອງ ແປຣແກຣມ ກ່ຽວກັບ ແບບ ນີ້ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ທີ່ ໃຊ້ ເວລາ ຫຼັງ ຈາກ ການ ເປົ້າ ຫມາຍ.