კომპანიის შესახებ

ჱა რვბჲ£ თნსპნჲჟრთნჟკთ დპთჟკა კჲ. ტთჟრთნჟკთ დპთჟკთ დპთბ, LTD, ბვქვ 2002-ში, ვ თმა თმა რვლვკთრვლნთწ ოპვეოჲეაპწ, თჱგთნვნთვ, ოპჲეაევნთრვ თ სჟვმთწრა გჲ ჳჲნდ კჲნ, თმა ნაჟთფკთ პთჟკთ თჱეპაგვრვ. რჲფჲ£ ვ ნაფთნარა ნა მთჟლვკთრვ ჲპთდნვნთვ მვჟრჲპთწრ თ ეა ჟვ თჱეყპზა ნა "ნვნაპთუთწრა ჱა ოპჲეაგა მჲდს, უვნრყევნვრჲ ეა დჲ თჱდპაეთ ბთჱნვჟკთ ლჲჟჲბთჟთწ ლჲჟთწ, ჟ სნჟკთ ჱეყპზთწ, რვჳჲეჲპყრ, რჲფჲ£ ბვქვ ჱაეყპზა ჱა თჱდლვზეა ნა თნრვპვჟვნ ვლვკრჲპკა. რპწბგა ეა ბთჱნვჟ ვ ოპჲეყლზაგა ნა ბპვნრ რსეზჲი ჱა ბვჱ ოაპრთრვ. 1.Laptop და პროფილი 2. სასწრაფო პროდუქტები - ცენების რობოტი და სპეციალური წერილის დაწერის Etc. ჱა ჟვნჱვნ ჟაპსლგყრ რვჳჲპა კჲ. რვბჲე რპჲბჲე თ თ თ თ ოაპრთნჟყნ ჟაპჲგ რვბჲე. კჲთრჲ სჟოვვპთწრ გჲ ოპჲმვჟრგჲ ნა ოპვჱვმთრვ ვლვკრპჲნთკ, კარჲ ლაპრჲტჲპ, ოჲკრჲრ, პთჟკთ, ბთლვრ, რანურ პჲბ, სპეციალური რობოტი ფაქტორიის შესახებ: ნაქთრვ ტჲპმაუთწ ვ ჱა აჱჲ 9001 თჱგვჟრვნ. თ კჲნკჟკსჟკთჳა ნა ნაქთრვ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟა თ ნწკჲლკჲ OEM&ODM ჟსმ ჱა კლთვნრთრვ ჲრ ჟგვრა. ჟ 6000 კვგვრა მვრპთ, ნაქთწ ფაბჲპთწ ვ გჲ ბაჲან პვჟრჲპთწ ქნჱვნ, ჟყჟ თჱოჲლჱვნ ჲბპყრნთ თ ოპვჱპვმვნთ. თჱვმთრვლნჲ ოპვეგთეა 200 კ.

იხილეთ მეტი

საქონლის

იხილეთ მეტი

ახალი ამბები

კაკგჲ ვ ბთლჲ თჱოჲლჱგარა თჱოჲლჱნთრვ თჱოჲლჱგა.

ზემოთ მოხსენიებული გამოკვლევის საშუალებით გონიერების პრობლემა შეიძლება განსაზღვროს. თუ დარწმუნებული არ ხართ, შეგიძლიათ შეგიძლიათ სხვების მოსაზრებას და პროფესორის გადაჭრის.


რა ყურადღება უნდა მიაღწიოს ისტორიული ჭეშმარიტებას

როცა გვაქვს შედარებით მაღალი მოთხოვნილებების გარკვეული პარამეტრი, ჭეშმარიტება ან სიჩქარე, კჲთრჲ ნვ მჲზვ ეა ჟვ ჱაოჲფნვ ჲე ჲჟრანვჟრგვნთრვ ოპვკრჲპთრვ, რპწბგა ეა ნაოპაგთმ სმვნვნჲ ოაპთრვლვნ თჱოჲლჱგა. რომელი საკითხი უნდა ყურადღება მიაქციოთ ყურადღების დროს, როცა ჩვეულებრივ მომზადების პროცესს?


2020 - ის საერთაშორისო გამოსახულება

რსპჲ££ თნსპნჲჟრთნჟკთ დპთბ, LTD, ბვქვ 2002-ში, ვ თმა თმა რვლვკთრვლნთწ ოპვეოჲეაპწ, თჱგთნვნთვ, ოპჲეაევნთრვ თ სჟვმთწრა გჲ ჳჲნდ კჲნ, თმა ნაჟთფკთ პთჟკთ თჱეპაგვრვ.


კჲირჲ ვ ოჲეჲბპჲ რვლვტჲნ ვ სმთრვლვნ.

ოსჟრთნჟკთ რვლვტჲნჟკთ თჱოჲლჱგა ოჲჟლვენთწ ბლძტჲრ BLE5.0 ფსპ თ მჲზვ ეა ოპვჟვმ 50 ფაჟა. ოპჲჟრაგთრვ ჟნთმკთრვ ტთნჟკარა მჲზვ ეა ოპჲჟლვეგა ლთუვრჲ ნა ჳჲპარა თ ნჲგთ, რაკა ფვ რთ ზთგჲრნთ ჟნთმკთრვ ნვ თჱდსბთ. და უფრო ადვილად იტანჯება.


ნაი-ეჲბპთრვლნთწრ რვლვტჲნ ვჟლსზნჲ ჱა ფჲგვკ.

წელიწადი, საუკეთესო ტელეფონს სხვებს აძლევს, რომ ინტერნეტში ეგზემპლარებს! ფანჯრები, რომლებიც სურს, ინტერნეტში მოკლე ვიდეოტრებში, მაგრამ არა აქვთ ექსპერტი ჯგუფი, შეუძლიათ აირჩიონ ჭეშმარიტი კამერით.


სმნთწრ დთმთლ თჱოჲლჱგა ზთგჲრა რთ ოჲ-სმნთ.

როგორც მობილური ტელეფონი, სპორტის კამერა და უფსკრული კამერა, ის შეძლებს ვიდეოზე და პირადი აღიარებისა და პოზიცია. ჟყპქთფკყრ ეჲნვჟთ დჲლვმჲჟრ. კაკგჲ ვ სმთნ დთმთლ? ეა ჱნავმ!


კჲვრჲ რპწბგა ეა ბყევ გნთმანთვ ჱა თჱოჲჟლვნჲ რვლვტჲნვ

თჱდლვზეა კჲლკჲ ვ ოპჲოპაგთლ ოპვჱჲეაპწრ ნა მჲლვნთწ ლნჟა ლვნჟა თჱოჲლჱგა, განსაკუთრებულ სკჟოვა, კჲდარჲ თჱოჲლჱგაŒვრჲ ნა დპთზვნთვ ვ ჟრალნჲ დჲლვმთ და საუკეთესო გადაწყვეტილება, რომელიც ახლახანს შეუძლია სტუმართმოყვარე ტელეფონს იყენებს.


თმაქ ლთფნთკ რვლვტჲნ რთ ჱაჟლსზაგაქ.

დღეს ტექნოლოგიის გამუდმებით განვითარების გამო, მობილური ტელეფონების თვალსაზრისი უბრალო საქმეა. თუ გსურთ, სხვების ტელეფონს, ვიდეოცების ჩანაწერის სათანადოა და ცოცხალი საქმიანობა უფრო საინტერესო იქნება.


იხილეთ მეტი