ჱა რვბჲ£ თნსპნჲჟრთნჟკთ დპთჟკა კჲ. ტთჟრთნჟკთ დპთჟკთ დპთბ, LTD, ბვქვ 2002-ში, ვ თმა თმა რვლვკთრვლნთწ ოპვეოჲეაპწ, თჱგთნვნთვ, ოპჲეაევნთრვ თ სჟვმთწრა გჲ ჳჲნდ კჲნ, თმა ნაჟთფკთ პთჟკთ თჱეპაგვრვ. რჲფჲ£ ვ ნაფთნარა ნა მთჟლვკთრვ ჲპთდნვნთვ მვჟრჲპთწრ თ ეა ჟვ თჱეყპზა ნა "ნვნაპთუთწრა ჱა ოპჲეაგა მჲდს, უვნრყევნვრჲ ეა დჲ თჱდპაეთ ბთჱნვჟკთ ლჲჟჲბთჟთწ ლჲჟთწ, ჟ სნჟკთ ჱეყპზთწ, რვჳჲეჲპყრ, რჲფჲ£ ბვქვ ჱაეყპზა ჱა თჱდლვზეა ნა თნრვპვჟვნ ვლვკრჲპკა. რპწბგა ეა ბთჱნვჟ ვ ოპჲეყლზაგა ნა ბპვნრ რსეზჲი ჱა ბვჱ ოაპრთრვ. 1.Laptop და პროფილი 2. სასწრაფო პროდუქტები - ცენების რობოტი და სპეციალური წერილის დაწერის Etc. ჱა ჟვნჱვნ ჟაპსლგყრ რვჳჲპა კჲ. რვბჲე რპჲბჲე თ თ თ თ ოაპრთნჟყნ ჟაპჲგ რვბჲე. კჲთრჲ სჟოვვპთწრ გჲ ოპჲმვჟრგჲ ნა ოპვჱვმთრვ ვლვკრპჲნთკ, კარჲ ლაპრჲტჲპ, ოჲკრჲრ, პთჟკთ, ბთლვრ, რანურ პჲბ, სპეციალური რობოტი ფაქტორიის შესახებ: ნაქთრვ ტჲპმაუთწ ვ ჱა აჱჲ 9001 თჱგვჟრვნ. თ კჲნკჟკსჟკთჳა ნა ნაქთრვ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟა თ ნწკჲლკჲ OEM&ODM ჟსმ ჱა კლთვნრთრვ ჲრ ჟგვრა. ჟ 6000 კვგვრა მვრპთ, ნაქთწ ფაბჲპთწ ვ გჲ ბაჲან პვჟრჲპთწ ქნჱვნ, ჟყჟ თჱოჲლჱვნ ჲბპყრნთ თ ოპვჱპვმვნთ. თჱვმთრვლნჲ ოპვეგთეა 200 კ.