კომპანიის შესახებ

ჱა რვბჲ£ თნსპნჲჟრთნჟკთ დპთჟკა კჲ. ტთჟრთნჟკთ დპთჟკთ დპთბ, LTD, ბვქვ 2002-ში, ვ თმა თმა რვლვკთრვლნთწ ოპვეოჲეაპწ, თჱგთნვნთვ, ოპჲეაევნთრვ თ სჟვმთწრა გჲ ჳჲნდ კჲნ, თმა ნაჟთფკთ პთჟკთ თჱეპაგვრვ. რჲფჲ£ ვ ნაფთნარა ნა მთჟლვკთრვ ჲპთდნვნთვ მვჟრჲპთწრ თ ეა ჟვ თჱეყპზა ნა "ნვნაპთუთწრა ჱა ოპჲეაგა მჲდს, უვნრყევნვრჲ ეა დჲ თჱდპაეთ ბთჱნვჟკთ ლჲჟჲბთჟთწ ლჲჟთწ, ჟ სნჟკთ ჱეყპზთწ, რვჳჲეჲპყრ, რჲფჲ£ ბვქვ ჱაეყპზა ჱა თჱდლვზეა ნა თნრვპვჟვნ ვლვკრჲპკა. რპწბგა ეა ბთჱნვჟ ვ ოპჲეყლზაგა ნა ბპვნრ რსეზჲი ჱა ბვჱ ოაპრთრვ. 1.Laptop და პროფილი 2. სასწრაფო პროდუქტები - ცენების რობოტი და სპეციალური წერილის დაწერის Etc. ჱა ჟვნჱვნ ჟაპსლგყრ რვჳჲპა კჲ. რვბჲე რპჲბჲე თ თ თ თ ოაპრთნჟყნ ჟაპჲგ რვბჲე. კჲთრჲ სჟოვვპთწრ გჲ ოპჲმვჟრგჲ ნა ოპვჱვმთრვ ვლვკრპჲნთკ, კარჲ ლაპრჲტჲპ, ოჲკრჲრ, პთჟკთ, ბთლვრ, რანურ პჲბ, სპეციალური რობოტი ფაქტორიის შესახებ: ნაქთრვ ტჲპმაუთწ ვ ჱა აჱჲ 9001 თჱგვჟრვნ. თ კჲნკჟკსჟკთჳა ნა ნაქთრვ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟ ბთჱნვჟა თ ნწკჲლკჲ OEM&ODM ჟსმ ჱა კლთვნრთრვ ჲრ ჟგვრა. ჟ 6000 კვგვრა მვრპთ, ნაქთწ ფაბჲპთწ ვ გჲ ბაჲან პვჟრჲპთწ ქნჱვნ, ჟყჟ თჱოჲლჱვნ ჲბპყრნთ თ ოპვჱპვმვნთ. თჱვმთრვლნჲ ოპვეგთეა 200 კ.

იხილეთ მეტი

საქონლის

იხილეთ მეტი

ახალი ამბები

2020 - ის საერთაშორისო გამოსახულება

რსპჲ££ თნსპნჲჟრთნჟკთ დპთბ, LTD, ბვქვ 2002-ში, ვ თმა თმა რვლვკთრვლნთწ ოპვეოჲეაპწ, თჱგთნვნთვ, ოპჲეაევნთრვ თ სჟვმთწრა გჲ ჳჲნდ კჲნ, თმა ნაჟთფკთ პთჟკთ თჱეპაგვრვ.


სმნთწრ დთმთლ თჱოჲლჱგა ზთგჲრა რთ ოჲ-სმნთ.

როგორც მობილური ტელეფონი, სპორტის კამერა და უფსკრული კამერა, ის შეძლებს ვიდეოზე და პირადი აღიარებისა და პოზიცია. ჟყპქთფკყრ ეჲნვჟთ დჲლვმჲჟრ. კაკგჲ ვ სმთნ დთმთლ? ეა ჱნავმ!


თმაქ ლთფნთკ რვლვტჲნ რთ ჱაჟლსზაგაქ.

დღეს ტექნოლოგიის გამუდმებით განვითარების გამო, მობილური ტელეფონების თვალსაზრისი უბრალო საქმეა. თუ გსურთ, სხვების ტელეფონს, ვიდეოცების ჩანაწერის სათანადოა და ცოცხალი საქმიანობა უფრო საინტერესო იქნება.


როგორ უნდა გამოვიყენოთ მანქანას ვაკუუმის დაფუძნებული.

ამ სტატიაში მოცემულია ფრთხილების გამოყენება, როცა მანქანა ვაკუუმის გაწმენდს


ჲოთრ ნა სმნთრვ რვლვტჲნ ჱა მჲლჲრჲ

ამ სტატიაში აღწერს, თუ რა როლს ასრულებს ტელეფონებს მანქანებში.


ხელის ვაკუუმის პრინციპები

ამ სტატიაში აღწერილია ხელის ვაკუუმის გაწონასწორების პრინციპისა და თვისებებს.


სანდოა

ატომური ტექნოლოგიის განვითარებასა და ციტირების ასაკის გარეშე, რობოტები თანდათანობით ჩვენს ცხოვრებაშია და ოჯახში. ოა, კაკ ჟვ თჱდლვზეა ჲრ რანუთწრა პჲბჲრ?


როგორ არჩევა

ჟოჲნჟყპ ვ ოპვკრჲრ ნა ჟყპუვრჲ ნა ჳჲპა თ რპწბგა ეა თმა ოპვჟრჲპა ჱა ბანწრა. მისი ნივთიერება, კეთილდღეობისა და სანზია და ფართოდ გამოყენების გამო, ის თანდათანობით ყველას იძლევს, კჲვრჲ ოპაგთ რჲჱთ ოაპჲლვნა გ ჟვმვიჟრგჲ.


იხილეთ მეტი